Make your own free website on Tripod.com

HEEMLAND


'Forum voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van Heemland

HEEMLAND NUMMER 16 - 2000


INHOUD
======H E E M L A N D 16 (2000) ===================================== tijdschrift voor nederlandse politiek ===================================== Heemland uitgave van de Stichting Heem nummer 16, april 2000 Hoofdredacteur drs M. Giesen Redactieraad R. van der Horst Linda Gouderak Redactie-adres Post-bus 58 2740 AB Waddinxveen tel 079-3319230 Losse nummers van Heemland zijn, zolang voor-radig, in overleg te be-stellen. Prijs per nummer met in-be-grip van verzendkosten bedraagt f 9,00 , over te ma-ken op postgi-ro-re-ke-ning 623774 t.n.v. Stich-ting Heem, met vermel-ding van het be-stelde num-mer. U kunt het werk van de stichting steunen door dona-teur- te worden voor f 25,00 per jaar, waar-mede U tevens verzekerd bent van een gra-tis abonne-ment op Heemland. Kopy voor het blad is van harte welkom. De re-dac-tie behoudt zich het recht voor ingezon-den stukken te redi-ge-ren of te weige-ren zonder opga-ve van re-denen. Voor de in-houd van ingezon-den stuk-ken is de re-dactie niet aan-sprake-lijk. http://members.tripod.com/ heemland/in-dex.html ISSN 0928-6993 Tijdschrift voor nederlandse poli-tiek, een uitgave van de stich-ting Heem ten behoeve van poli-tieke voorlichting, vorming en scho-ling. De stichting is partij-onafhankelijk. Het tijdschrift richt zich tot allen die zich betrok-ken voelen bij een natio-naal gezin-de politiek in de Ne-derlanden, en biedt hen een forum. Het is de politiek maatschappe-lij-ke overtui-ging van de redac-tie dat elk land een eigen te-huis, een eigen heem, dient te bieden aan zijn in-heemse bevol-king, ook in het oude wereld-deel Europa. Zo vindt zij dat Neder-land er in de eerste plaats is voor de eigen Neder-landers, dat Nederland ons heemland is en niet zomaar een woonland voor verschil-lende volken en groepen, die hier neer willen strijken. De redac-tie staat op het standpunt dat soci-aal, econo-misch en poli-tiek ge-streefd wordt naar een maat-schap-pe-lijke inrichting van de sa-menle-ving vol-gens een algemene midden-weg tussen faire markt- en overheidszorg. Door een recht-vaardi-ge verde-ling en even-wich-tige ver-hou-dingen krijgt soli-dariteit binnen de na-tionale sa-men-leving zodanig gestalte dat een ie-der zich daad-wer-ke-lijk verbon-den weet met zijn volk en ver-trouwen heeft in zijn staat. De redactie schenkt aandacht aan het streven van regio-naal- en na-tio-naalgezinde stromin-gen in de lage landen bij de zee, die zich willen inzetten voor behoud en herstel, ver-ster-king en ont-plooi-ing van de neder-landse aard van deze gewes-ten. Auteurs- en copierechten Stichting Heem en de auteurs

Terug naar Inhoud op deze pagina,

of naar de Heemland Hoofdbladzijde


Terug naar boven

 

 

Wilt een bijdrage aan dit forum leveren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

Bladzijde samengesteld op 8 februari 1999