Make your own free website on Tripod.com

HEEMLAND


'Forum voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van Heemland

HEEMLAND NUMMER 16 - 2000


INHOUD
======H E E M L A N D 16 (2000) ===================================== tijdschrift voor nederlandse politiek ===================================== P A R T I J P O L I T I E K =========================== Het politieke debat wordt amper nog in het parlement gevoerd. Alleen Elsevier waar hoofdredac-teur H.J. Schoo vertrok, heeft de laatste paar jaar onder zijn regie een opmerkelijk gestage stroom kritische artikelen gepubliceerd over 'het multiculturele drama' en blonk uit door neutrale berichtgeving over J`rg Haider's Freiheitliche. A. Joustra lijkt de koers van het weekblad te verleggen, het hoe en waarom blijft gissen. P. Scheffer's halfslachtige voortzetting van dit debat over het grootste probleem van deze tijd, is door het wetenschappelijke buro van de PvdA bij monde van P. Kalma en door de neoliberale redactie van de NRC misbruikt voor hun eigen doeleinden om toch maar vooral veel geld, 'investeringen' genoemd, op te eisen voor het opheffen van het zgn. 'integratie-tekort' van allo-chtone achterstandsgroepen, passend in het straatje van PvdA, D66 en CDA. De SP vraagt nu om een parlemen-tair onderzoek naar het integratie-beleid maar niet naar het bevolkingsbeleid met sociaal-politieke repres-sie vanaf 1970, waardoor de politieke elite eindelijk gedwongen zou worden tot verantwoor-ding en beoordeeld kan worden. Naast de miljarden-verslindende allochtonenindustrie worden mil-jarden gebruikt voor wegen, spoor, overslagcentra, tolpoorten en andere infrastructuur, aan te leggen door wat Fortuyn de 'beton-maffia' noemt, dat terwijl we al in het telematische tijd-perk zitten. De bebouwing van Nederland is ontzettend, alles voor economische groei, werk-gele-gen-heid en schijnbare 'welvaart'. De bouw-kwali-teit en architectuur van bedrijfslocaties, kanto-ren en woningen is van een armetie-rig-heid, ondermaatsheid en naargeestigheid dat de sloop al inge---pland lijkt, goed voor de beton-maffia van morgen. De bouw wordt nauwelijks door gemeenten gecontroleerd. Kritiek, ho maar. "Nederland is overweldigend rijk" en "het is tot nu toe ver-schoond gebleven van een krachtige extreemrechtse beweging", aldus Kalma (WBS). Premier Kok zegt in Helsinki doodleuk dat "hij dank---baar en trots is op onze asielopvang"; Europa is niet ondersteboven, men kent de proble-men. Tja, de Staat is rijk, het bedrijfsleven is rijk en de klassenverschillen zijn aange-scherpt en na-genoeg onover-brugbaar geworden door de duurte. Lagere inkomens en midden-groepen zijn veel-al voor---goed veroordeeld tot duurbetaald krap wonen, met zelf in te bouwen dure keu-kens van spaan-plaat, sanitair, gipsen wandjes e.d. in eindeloze trieste voorsteden; ze nemen er nog genoegen mee ook ! Geef het volk reizen, brood en spelen, en het is mak. De elites hebben of hadden zich al veilig verschanst in degelijke, goede stadswijken en villador-pen of in het buiten-land, en ze hebben de touwtjes stevig in handen gehouden. De politieke en kerkelijke leiders bepalen wel wat goed is voor het zootje ongeregelde massa, dat het niet zo gemaakt heeft en evenmin allo-chtoon is: turks of joods of surinaams of wat dan ook (maar niet (volks)nederlands; dat bestaat toch niet !); dat zootje gewone volk dat geen etniciteit kan of mag hebben en geen eigen staat en land meer heeft, dat identiteitsloze zootje zonder naam moet z'n mond houden. Oligarchen van partijen en zuilen representeren, plutocra-ten bepalen; en de demo-cra-tie ?, die loopt allang in de pas der burocraten en eurocraten. Nederland wordt lekker herzuild naar klasse en geloof, mis-schien met een moslimzuil erbij: rechts, links, kerks; en allemaal neoliberaal met onze saxofoon-speler Hans Dijkstal voorop. De natie wordt afgeschaft, het volk is afgeschaft, wat is dat eigen-lijk ? Die Nederlan-ders hebben volgens hem immers "nooit een nationale identiteit gehad"; we zin--gen ons los van het vaderland, leve koning voetbal, hup oranje en verder geen gezeur. Lode van Boonen

Terug naar Inhoud op deze pagina,

of naar de Heemland Hoofdbladzijde


Terug naar boven

 

 

Wilt een bijdrage aan dit forum leveren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

Bladzijde samengesteld op 8 februari 1999