Make your own free website on Tripod.com

HEEMLAND


'Tijdschrift voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van Heemland


NATIONALE CRISIS deel III

drs Mart Giesen

 

    Aan de Tweede Kamer-fractie van de PvdA i.h.b. de fiscale specialisten Postbus 20018 2500 AE 's-Gravenhage Waddinxveen, 14 januari 2000 Onderwerp: Wetsvoorstel Wet Inkomstenbelasting 2001 (Zalm-Vermeend) Geachte fractie, Aan enige partijen van de oppositie stuurden wij bijgaand schrijven van 22 november 1999 met de vraag dit in hun oor deelsvorming over en bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet Inkomstenbelasting 2001 te betrekken. Bij nader inzien lijkt het ons verstandig ook Uw fractie hiervan in kennis te stellen, daar Uw partij kan bogen op een zeer groot aantal kiezers die aangewezen zijn op het huren van een woning (om welke reden dan ook). Met name huurders zullen indien de voorliggende plannen door gang vinden, ernstig in hun vermogen en/of vermogensopbouw beperkt worden ten opzichte van eigen woning-bezitters. Terwijl eigen woning-bezitters geen vermogensrendementsheffing over het vermogen van de eigen woning opgelegd krijgen doordat de eigen woning ondergebracht wordt in box 1, zullen huurders geen gelijkwaardige vrijstelling voor vermogensopbouw krijgen. Volgens de belastingherziening worden huurders over alles boven de beperkte vermogensvrijstelling van ƒ 37.500,- per belastingplichtige of ƒ 75.000,- voor gehuwden meteen geconfronteerd met de volle vermogensrendementsheffing in box 3, terwijl voorheen voor de vermogensbelasting vrijstellingen golden van resp. ƒ 200.000,- en ƒ 250.000,- en tevens de eigen woning meebelast was. Veel huurders met vermogen staat dus feitelijk een extra vermogensbelasting of verhoging van de vermogensbelasting te wachten bij ongewijzigd doorgaan van de Wet Inkostenbelasting 2001 op dit punt. Naar onze mening zou ook de eigen woning vanuit het oogpunt van fiscale zuiverheid ondergebracht moeten worden in box 3 zodat fiscaal gelijke behandeling van eigen woningbezitters en huurders blijft plaatsvinden. Bij voorkeur zou tevens afschaffing of afzwakking van de huur waardeforfait-bijtelling van de eigen woning kunnen plaatsvin den, zeker indien de huren ook eens verlaagd of gestabiliseerd zouden worden). In het verlengde van deze opvattingen hebben wij ons bovenver melde, bijgaand schrijven van 22 november 1999 opgesteld, inclusief enige andere aandachtspunten waaronder de lijfrente aftrek. (Ter verdere toelichting stuurden wij als bijlagen de artikelen "Paarse belastingen" en "Paars neoliberalisme" uit ons tijdschrift Heemland nrs 14, 15). Indien toch de fiscale tegemoetkoming (vrijstelling van het vermogen van de eigen woning) van eigen woning-bezitters in box 1 gehandhaafd blijft, dan zouden wij willen pleiten voor een extra vrijstelling voor huurders bij de vermogensrende mentsheffing in box 3 van zeg rond ƒ 500.000,- per belasting plichtige huurder in box 3 (vergelijkbaar met de gemiddelde koopsom van een huis). Eigen woning-bezitters van woningen met een taxatiewaarde van minder dan die ƒ 500.000,- zouden over het mindere ook een extra vrijstelling moeten genieten in box 3. Zelfs bij zo een grote vrijstelling voor huurders voor de vermogensren-dementsheffing in box 3, hebben eigen woning- bezitters nog steeds voordeel voor de vooralsnog risicoloze én onbelaste waarde van hun huis, boven die vrijstelling, in box 1. Bovendien blijven kopers de hypotheekrente-aftrek genieten in box 1, waartegenover de nogsteeds geldende huurwaardeforfait- bijtelling van de eigen woning staat. Kopers/eigenaren blijven evenwel in beginsel wel gespaard van steeds hogere directe woonlasten terwijl huurders elk jaar weer een meestal forse huurverhoging te wachten staat, zodat vooralsnog een milde huurwaardeforfait-bijtelling voor eigen woning-bezitters te verdedigen blijft. Hopend dat U onze notities met welwillendheid wilt doornemen en bij uw werkzaamheden, beoordelingen en wijzigingsvoorstel len inzake de Wet Inkomstenbelasting 2001 wilt betrekken, verblijven wij, Hoogachtend, drs M. Giesen namens Heemland, forum voor nationaalgezinden P.S. Ter verdere kennisneming voegen wij hier nog twee artike len uit het tijdschrift Heemland bij, die voornamelijk hande len over de voorgestelde 'paarse' belastingherziening voor de 21-ste eeuw. Correspondentieadres: Heemland Postbus 58 2740 AB Waddinxveen tel. 079-3319230 Internet-adres: http://members.tripod.com/heemland/index.html bijlagen 3


Mart Giesen

Terug naar boven

 

 

Wilt U reageren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

Bladzijde samengesteld op 26 september 1999